Valgprogram 2015 – 2019

Miljøpartiet De Grønne bygger sitt program på partiets tre grunnprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

Utviklingen av et grønt og bærekraftig samfunn er hovedfokus for oss, og vises i alt vårt engasjement, både lokalt og nasjonalt. Solidaritet med framtidige generasjoner betinger at klimautfordringene tas på dypeste alvor i all vår politikk.

Vi vil bytte ut vekst og økt forbruk med grønn livskvalitet. Det betyr at vi vil arbeide mot overforbruk av ressurser, sløsing og stress. I stedet vil vi ha økt fokus på det som virkelig betyr noe for mennesker: ren natur, gode bomiljøer, gode relasjoner mellom mennesker og naturens, menneskers og dyrs egenverd.

 

NATURVERN, ARTSMANGFOLD OG DYREVELFERD

 • Vi ønsker et grønt Malvik der mennesker, dyr og insekter kan trives. Biedøden har gitt oss en advarsel om at naturen er en helhet der delene henger sammen, vi er helt avhengige av å opprettholde artsmangfoldet. Det betyr at dyrkningsmetoder som medfører utarming av jordsmonnet og bruk av skadelige stoffer må erstattes av bærekraftige metoder. Vi vil arbeide for at kommunen stimulerer til dette gjennom ulike tiltak, som for eksempel tilskudd til varmkompostering og lettere tilgang til økologisk hagejord. Vi ønsker kortreiste og økologiske matvarer i butikkene og håper at det kan stimulere til økt produksjon av slike varer i Malvik.
 • Vi ønsker å initiere oppstart av en byttering for hage-, parsell- og landbruksprodukter.
 • Vi ønsker «stygge grønnsaker» velkomne i butikkhyllene. I en verden som preges av matmangel er det dypt uetisk at store mengder landbruksprodukter blir kastet fordi de ikke er tilpasset EU-mål og standarder, eller fordi de ikke er perfekte nok for oss.
 • Vi står for jord- og skogvern og bevaring av tur- og naturstier. Vi ønsker et overordnet plankart for tur- og naturstiene i kommunen.
 • Dyrevelferd er en viktig del av vår politikk. Vi mener at alle dyr skal leve så nært opp mot sitt naturlige levevis som mulig. Vi er derfor imot pelsdyrnæring og dyr i sirkus. Vi ønsker en tilsynsordning slik at vi unngår dyretragedier i landbruket. Kjøttprodusenter som ikke tar hensyn til dyrevelferdsloven må møtes med strenge sanksjoner. Vi ønsker også å få gjennomført arbeidet som er påbegynt med inngjerdete hundeområder.
 • Bevissthet om miljø må inn på alle trinn i skolen. Dette kan med fordel gjøres ute i naturen og ved besøk på bondegårder.

 

TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR

 • Vi vil gå inn for å utvikle et bedre lokalt kollektivtilbud i  kommunen.
 • Vi vil arbeide for at jernbanen blir elektrifisert med dobbeltspor i tunell gjennom Malvik, og at planene blir tatt inn i nasjonal transportplan fra 2018. Vi sier nei til å bruke flere milliarder på en midlertidig løsning langs den gamle traséen.
 • Naturens renhet og stillhet må bevares. Vi vil derfor ikke at det skal lempes på dagens strenge regler for snøskuterkjøring i utmark, kun nødvendig nyttekjøring også i framtida.
 • Vi vil gå imot privat oppkjøp av strandnære områder.  Strandsonen må holdes intakt som rekreasjonsområde for framtidige generasjoner. Jernbanen må i framtida bort fra strandsonen.

 

GRØNN HELSE, VELFERD OG OMSORG

MGD Malvik ønsker å skape et menneskevennlig samfunn i økologisk balanse, dvs. mennesket inngår i en helhet, i relasjon til våre omgivelser, i relasjon til hverandre som medmennesker. Vi ønsker å bygge videre på de tette bånd mellom velferd, helse og omsorg som er etablert i Malvik kommune. Vi anser det som viktig at menneskets liv ses i relasjon til samfunnet vi lever i. 

 • Pasienter og omsorgstrengende og deres familier bør gis en tydelig stemme i den kommunale helse- og omsorgspolitikken.
 • Helhetlig og mangfoldig omsorg – En grønn omsorgspolitikk tar hensyn til at mennesker er forskjellige og har ulike ønsker og behov, og legger livskvalitet til grunn for utformingen av tjenestetilbudet.
 • Økt mulighet for at folk kan bo hjemme så lenge de selv ønsker bør prioriteres som en viktig kilde til økt livskvalitet.
 • Velferdssamfunnet skapes ikke bare gjennom politikk og markedsløsninger, men også gjennom mellommenneskelig samhandling.  Vi vil sikre at pasientorganisasjoner, støtteforeninger og frivillige organisasjoner får en sterk stemme i omsorgssektoren. Vi ønsker også gode ordninger for omsorgslønn, slik at de som ønsker det får muligheten til å gi næromsorg.
 • Å få bruke våre evner og interesser til fellesskapets nytte, er for de fleste en kilde til meningsfullt liv. Politisk er det derfor viktig å skape rom for at flest mulig får sjansen til å bidra. Vi bør aldri akseptere at noen ufrivillig faller utenfor. Samfunnslønn er her et ubyråkratisk redskap for å sikre en anstendig basisinntekt for alle borgere. Samtidig kan kortere arbeidsdager åpne for at arbeidsoppgavene fordeles på flere hender, med økt inkludering som effekt.
 • Alle, uansett nasjonalitet, funksjonsevne og arbeidskapasitet, må ses på som likeverdige bidragsytere til samfunnet. Vi vil bidra til at de med redusert arbeidsevne kan få jobbe med tilpasset, meningsfullt arbeid.

 

STYRKING AV SMÅGRENDENE I KOMMUNEN

 • Det har i de senere årene blitt satset på en sterk sentralisering i kommunen. Alt av kommunale tilbud legges enten til Vikhammer eller Hommelvik.
 • Mostadmark har vært, og bør fortsatt forbli et godt og levedyktig lokalsamfunn, og må derfor gis den nødvendige støtten til å opprettholde et biologisk jordbruk, kulturbeite og et trygt og godt boområde for store og små. Vi vil jobbe for at barnehagetilbudet her opprettholdes.
 • Fylkesvei 963 må oppgraderes/vedlikeholdes på en forsvarlig måte. Den bør omlegges til ny vei på strekningen Bakken til Sveberg i samarbeid med Selbu kommune.
 • Kollektivtilbudet må bedres til kommunens grender.

 

KUNNSKAP OG LÆRING

 • Malvik kommune må satse på barn og unge. En god skole betyr god læring for alle, der hver enkelt elevs utviklingsmuligheter blir ivaretatt, både når det gjelder praktiske, kulturelle og teoretiske fag. Miljøbevissthet må inn på alle trinn. Dette gjøres med fordel utenfor klasserommet, i naturen og på gårdsbesøk.
 • Vi ønsker gode vilkår for Malvik kommunale kulturskole.
 • God læring for alle krever dyktige og engasjerte lærere, godt inneklima og en god skolehelsetjeneste.
 • Vi ønsker at alle skoler i Malvik skal registrere seg som Fairtradeskoler, og bevisstgjøre elevene på hva det vil si.