NATUR OG MILJØ

Bevaring av naturen er viktig for naturopplevelse, friluftsliv, og for det biologiske mangfoldet. MDG Malvik vil derfor føre en politikk som ikke bare beskytter dagens naturverdier, men som også gjenskaper opprinnelige naturverdier og økosystemer som har blitt ødelagt.

MDG Malvik vil:  

 • Ha mer kortreiste og økologiske matvarer i butikkene og håper at det kan stimulere til økt produksjon av slike varer i Malvik.
 • Si nei til å ta nye areal av natur og dyrkamark i Malvik.
 • Innføre forbud på all engangsplast i kommunen. Kommunen må stimulere befolkning å redusere emballasje og plastikkbruk.
 • At dyr ikke skal lide på grunn av våre behov. Dyrevelferd er en viktig del av vår politikk, og vi er derfor imot pelsdyrnæring og dyr i sirkus. Vi ønsker også å få gjennomført arbeidet som er påbegynt med inngjerdede hundeområder.
 • Ha bevissthet på miljø inn på alle trinn i barnehagen og skolen. Dette kan med fordel gjøres ute i naturen og ved besøk på bondegårder eller felleshager.
 • At Malvik blir en pilotkommune for obligatorisk id-merking av katt, samt tiltak for å begrense at katter tar småfugl.
 • At administrasjonen legger opp til faste kvartalsvis møter mellom administrativ og politisk ledelse, relevante utvalgsledere og fagrådgivere hvor de diskuterer miljø og klima samt iverksette kommunikasjons- og handlingskampanjer rettet mot innbyggerne for å veilede i overgangen til lavutslippssamfunnet.
 • At Malvik kommune må følge opp kartlegging av artsmangfoldet i egen kommune, og lage en plan for hvordan man skal hindre tap av dette. Planen legges fram for kommunestyret innen utgangen av 2019.
 • Innføre tiltak som fremmer insektslivet som f.eks. planting av blomsterenger langs veier og åkrer og på kommunens egne eiendommer, samt beholde og restaurere bekker, strandsoner, og vegetasjon langs elvekanter.
 • La naturen være i fred i stedet for å bruke gift som f.eks. rotenon.
 • Fremme økologisk landbruk og vekselbruk.
 • Fase ut bruk av gummigranulat.