GRØNN JORDBRUKSNÆRING

Vi er i stor grad på vei til å ødelegge den økologiske balansen som du og jeg er en del av. Derfor er MDG Malvik opptatt av å ta vare på det landbruket og dyrkamarka som vi har i kommunen i dag. De som har dette som sin arbeidsplass, og som ønsker å fortsette med det, fortjener stabile rammebetingelser for sin innsats. Bærekraftig matproduksjon og økt sjølberging er en helt nødvendig brikke i det kommende klimaplan-arbeidet. MDG Malvik ønsker at kommunen skal legge til rette for de som vil satse på nydyrking og bærekraftig, økologisk matproduksjon. Vi har mange gode forutsetninger for å skape vekst innafor landbruket i vår kommune som har lange tradisjoner for korn- og grasproduksjon. Flere beitedyr vil også være bidrag til en bærekraftig matproduksjon, samt reduksjon og utnytting av underskog.

MDG Malvik vil:

  • Bevare arealer med matjord, dyrka- og dyrkbar mark. Vi må tilstrebe en null-visjon i nedbygging av dyrka mark.  
  • Ha kortreiste og lokale produkter.
  • At kommunens innkjøpsordning skal ha lokale produkter som 1. prioritet der alternativet finnes.
  • At vi i mye større grad må over til produksjon av grønnsaker, bær og frukt, og mer dyrking av korn.
  • At etablering av økolandsbyer, kolonihager, parsellhager og urban dyrking bør aktivt stimuleres og støttes av kommunen.
  • Kommunen må sørge for at areal til blomsterenger blir en like naturlig del av arealplaner som næringsbygg og boliger.


MDG Malvik vil være en tydelig stemme, og en garantist for at dyrka arealer ikke skal bygges ned. Fremtidige generasjoner trenger større arealer til matproduksjon.

                     Sett Malvik på kartet. La Malvik bli “Den grønne omvei”.