FOLKEHELSE GJENNOM STYRKET FRILUFTSLIV

FOLKEHELSE GJENNOM STYRKET FRILUFTSLIV

Friluftsliv er viktig for folks trivsel og helse, utgjør en viktig del av vår identitet og kultur og betyr mye for reiseliv. Vi vil fremme og styrke friluftsliv i kommunen i samarbeid med Trøndelags friluftsråd og friluftslivsorganisasjonene.

MDG Malvik vil:

  • Sikre god tilgang til kysten for alle ved etablering av kyststi, fjerne ulovlige stengsler og vurdere offentlig kjøp av viktige strandeiendommer.
  • Planlegge og etablere et sammenhengende nettverk av skilta og merka stier og turveier i samarbeid med friluftsrådet og friluftslivsorganisasjonene slik at ingen bor mer enn 500 meter fra nærmeste sti eller turvei.
  • Være en foregangskommune ved innføring av 1 times fysisk aktivitet i skolen med vekt på bruk av naturen som læringsarena.
  • Etablere utstyrssentraler slik at alle har lett og gratis adgang til friluftslivsutstyr.
  • Støtte opp om lavterskel friluftslivs-tilbud for alle, og vektlegge friluftslivs-tilbud for barn og unge.

For å nå opp til disse målene er det viktig at det arbeides sterkt imot all omregulering av friluftsområde til næring eller boligformål, og at det vernes om de friluftsperlene vi allerede har. Områdene rundt Foldsjøen og Stavsjøen ønskes utvidet med bedre tilgjengelighet og flere aktiviteter.