SAMFERDSEL

Omlag en femtedel av Norges totale klimagassutslipp kommer fra trafikksektoren, og dagens samferdselspolitikk er preget av å kun legge til rette for privatbilisme. Ungene skal kunne leke trygt ute og sykle til skolen i frisk luft. MDG Malvik vil i større grad prioritere myke trafikanter, syklister og kollektivreisende, slik at vi får en sosial, effektiv og sunn måte å håndtere reisende på.

MDG Malvik vil:

 • Føre en samferdselspolitikk som prioriterer myke trafikanter og kollektivtrafikk.
 • Ha en kraftig utbygging av kollektivtrafikken, slik at offentlig transport blir et attraktivt og reelt alternativ til bil.
 • Prioritere handikapp-parkeringsplasser for å sikre tilgjengelighet for dem som er avhengige av bil.
 • Utbedre eksisterende veier med tanke på trafikksikkerhet fremfor å bygge store, nye veianlegg.
 • Redusere den generelle hastigheten i tettbygde strøk fra dagens 50 km/t til 40 km/t, og til 30 km/t i byområder med blandet trafikk og rundt skoler og barnehager. Men aller helst innføre bilfrie hjertesoner rundt alle skoler.
 • Motarbeide unødvendig biltrafikk og parkering i sentrum.
 • Sikre gang- og sykkelveier til skole, jobb, fritidsaktiviteter og kollektivknutepunkt.
 • Jobbe for at det etableres flere hurtigladestasjoner i Malvik.
 • Bygge flere sykkelparkeringer under tak.
 • Stille krav om utslippsfrie kjøretøy i offentlige kontrakter og anbud.
 • Ferdigstille en overordnet plan for turveger, gangveier og sykkeltraséer i hele kommunen i løpet av kommende kommunestyreperiode.