KLIMA

Vi må gjøre alt hva vi kan for å unngå global oppvarming over 1,5ºC. Det må handling til på alle nivåer for å redusere utslipp de neste 22 år. Da må alle bidra; både hver enkelt av oss, det offentlige og næringslivet.

MDG Malvik vil:  

  • Kutte klimagassutslippene i Malvik med 60% innen 2030 og gjøre Malvik til et nullutslippssamfunn i 2040.
  • At det skal lages et klimabudsjett som revideres hvert år. Klimaregnskap skal følges opp og måles mot budsjett. Klimabudsjettet skal reduseres hvert år til null utslipp i 2030.
  • Jobbe for å redusere de indirekte utslippene i Malvik.
  • Sette krav til at all bygging tar utgangspunkt i at vi skal ha et nullutslippssamfunn.
  • Kreve jevnlige oppdateringer om hvordan Malvik bidrar med reduksjonen av klimagasser på kommunens nettside.
  • At det i klimaregnskapet skal vurderes hvor mye naturen binder av klimagasser i tare, myr og skog, osv.
  • At bygninger oppføres i materialer som bidrar til å binde klimagasser.
  • At alle egnede tak i kommunene benyttes til solstrøm eller grønne tak.
  • Ha flere ladestasjoner for elbil.
  • Utnytte mulighetene i byvekstavtalen til beste for klima og miljø.